CZ
EN
DE
Vyhledání:
Aktuálně
ODPADY 2016 - JAK S ODPADY OD PŘÍŠTÍHO ROKU
22.12.2015

Od ledna 2016 dochází k řadě změn a novinek v ukládání a třídění odpadů, poplatku za komunální odpad, zavedení městské karty a bonusového programu pro obyvatele, kteří se zapojí do systému třídění. Veškeré potřebné informace naleznete již nyní zde.

NOVÉ - Reklamační formulář - pytlový sběr

http://goo.gl/forms/UZ5h04i1EV

 

JAK A PROČ TŘÍDÍT ODPAD informace ZDE: http://www.jaktridit.cz/

 

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ - často kladené otázky ZDE

 

PODROBNÉ INFORMACE O ODPADECH 2016 KE STAŽENÍ ZDE.

 

Termíny svozů pytlovaného sběru

 

4. 3. 2016 - dne 30. 3. reklamace únorového svozu
1. 4. 2016 - dne 27. 4. reklamace březnového svozu
29. 4. 2016
27. 5. 2016 - dne 25. 5. reklamace dubnových svozu
24. 6. 2016 - dne 29. 6. reklamace květnového svozu
22. 7. 2016 - dne 27. 7. reklamace červnového svozu
19. 8. 2016 - dne 31. 8. reklamace červencového svozu
16. 9. 2016 - dne 27. 9. reklamace srpnového svozu
14. 10. 2016 - dne 26. 10. reklamace zářijového svozu
18. 11. 2016 - dne 30. 11. reklamace říjnového svozu

 

9. 12. 2016 - konec načítání slev – čárové kódy 2016 - dne 21.12. reklamace listopadového a prosincového svozu


 

Elektronická evidence odpadu na sběrném dvoře

 

Od 1. 2. 2016 bude na Sběrném dvoře v Ústí nad Orlicí elektronicky sledováno množství odevzdaného odpadu obyvateli města. Sloužit k tomu bude systém Městská karta. Městskou kartu je možné si zdarma vyzvednout v Zákaznickém centru TEPVOS, které je vedle Sběrného dvora nebo v pokladně Městského úřadu v Sychrově ulici. Majitelé Městské karty, která slouží v současné době pro vstup do rekreačních a sportovních zařízení, mohou v Zákaznickém centru TEPVOS přijít a zdarma aktivovat službu pro vstup do Sběrného dvora, druhou, novou kartu nepotřebují. Vydávání karet probíhá od 14. 12. 2015. Pro vydání karty je potřeba přinést občanský průkaz k doložení totožnosti. Při aktivaci Městské karty nebo čipu je potřeba přinést kartu nebo čip a také občanský průkaz. Karta se stane aktivní do dvou pracovních dnů. Zdarma vydanou kartu na Sběrný dvůr lze v budoucnu za poplatek aktivovat pro vstup do rekreačních zařízení.


Slevový systém pytlového sběru

 

Od 1. 2. 2016 bude v Ústí nad Orlicí, pro ty kdo jsou ochotni třídit pytlový sběr, zaveden systém úlevy (slevy) z poplatku za komunální odpad.

Vážení spoluobčané, třídíte-li odpovědně plast, papír a nápojové kartony (tetrapack), máte možnost se zapojit od 1. 2. 2016 do slevového systému pytlového sběru. Po registraci obdržíte 20 ks evidenčních samolepek a příslušný počet pytlů na odpad na rok. Poté budete mít možnost po odevzdání řádně naplněných a samolepkami označených pytlů s papírem, plastem, nebo nápojovými kartony, získat úlevu (slevu) z poplatku za komunální odpad v následujícím roce až do výše 200 Kč na jednoho poplatníka (200 Kč = 10 Kč x 20 pytlů/poplatník/rok). Bližší informace najdete v ZDE.

 

Co město Ústí nad Orlicí vede k zavedení těchto úlev?

I když se Vám podařilo v roce 2014 zvýšit třídění papíru, plastu a nápojových kartonů o cca. 8 %, v roce 2015 to dle prozatímních propočtů vypadá o dalších krásných cca. 10 % více, tedy je trend optimistický, nejsme na tom v porovnání s ostatními městy bohužel nijak oslnivě. V roce 2014 jsme vytřídili na obyvatele 28,7 kg těchto komodit, ale průměr ČR je 40,5 kg na obyvatele. Proto kromě přidávání stání na tříděný odpad, zefektivňování dalších forem sběru (rozšíření sobotního provozu Sběrného dvora v roce 2016) a např., hledání dotačních titulů (kompostéry) k podpoře separace a podobně chceme ocenit snahu individuální separace. Doufáme, že se to začne více projevovat ve snižování množství odpadu v popelnicích a připravíme se tak na zásadní zvýšení skládkovacího poplatku, které Ministerstvo životního prostředí plánuje.


Poplatky za komunální odpad v roce 2016

 

Město Ústí n.O. vydalo s účinností od 1.1.2016 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za komunální odpad). Výše poplatku je stanovena na 590 Kč ročně na jednoho poplatníka (proti roku 2015 se tedy zvyšuje o 40 Kč).

 

1) Místní poplatek za komunální odpad platí:

a) osoba,

- která má v obci trvalý pobyt,

- které byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

- která pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,

- které byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana.

Za osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Je-li poplatník nezletilý, odpovídá za zaplacení jeho zákonný zástupce. Nezaplatí-li poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří městský úřad poplatek zákonnému zástupci.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo RD, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu. Tito poplatníci nemají nárok na osvobození.

 

2) Poplatek se platí bez vyměření a je splatný:

a) jednou splátkou, nejpozději do 31.5. kalendářního roku, činí-li poplatková povinnost poplatníka, spol. zástupce domácnosti, vlastníka nebo správce domu méně než 3.000 Kč,

b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.5 a do 31.10. kalendářního roku, činí-li poplatková povinnost více jak 3.000 Kč

 

3) Poplatek je poplatník povinen uhradit bez vyzvání nejpozději v termínech uvedených v písm. a)-b) předchozího odstavce a to v hotovosti v pokladně MěÚ Ústí n.O., Sychrova 16, Ústí n.O. nebo bezhotovostně na účet města číslo 19-420611/0100, konst.symbol 1318, VS bude poplatníkovi, nebo

spol. zástupci sdělen telefonicky na čísle 465 514 210, na žádost na el. adrese dolezalo@muuo.cz, nebo osobně v pokladně. Pro poplatníky, kteří hradili poplatek bezhotovostně v roce 2015 zůstává VS beze změny.

Platby budou přijímány v PO a ST od 8:00 do 17:00, v ÚT, ČT a PÁ od 8:00 do 14:00. V pokladně je možné platbu provést hotovostně i platební kartou.

 

4) Osvobození a úlevy:

Od poplatku je osvobozena osoba, která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, ve výkonu trestu odnětí svobody a osoba, která je umístěna v pobytovém zařízení neuvedeném

v písm. a) až d) tohoto odstavce, která prokáže, že se ve městě trvale nezdržuje a současně hradí poplatek za komunální odpad v jiné obci nebo žije trvale v jiném státě.

Úleva ve výši 50% poplatku se poskytuje poplatníkům, kteří pobývají v zařízení pro přechodné ubytování a tuto skutečnost prokáží.

Nárok na úlevu od poplatku má poplatník (pokud není osvobozen), který je zapojen do systému třídění komunálního odpadu a shromažďuje komunální odpad do sběrných pytlů, a to ve výši 10 Kč za odevzdaný sběrný pytel. Úlevu lze uplatnit v následujícím kalendářním roce. Maximální výše úlevy z celkové výše poplatku je 200 Kč za osobu a rok.

Pokud nebude poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří MěÚ poplatek platebním výměrem a zvýší včas nezaplacený poplatek na dvojnásobek!!!

Krizové řízení
Informační centrum

Informační centrum

Chcete být informováni o dění ve Vašem městě na svůj email?
Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.
Kalendář akcí
Obecné informace

Sobota 18. 5. 2024
Svátek má Nataša

Mapa

Město Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický
okres: Ústí nad Orlicí
katastr. výměra: 36,36 km2
počet obyvatel:
14 395 (31. 12. 2015)
starosta: Petr Hájek

Web kamera