CZ
EN
DE
Vyhledání:
Aktuálně

Městská policie

Znak  Policie

 

Městská policie
Kostelní 18
56201 Ústí nad Orlicí
tísňová linka: 156
telefon: 465 514 265
fax: 465 514 110

Seznam strážníků
#19 Ing. Bc. Martin Faltus, velitel městské policie
#18 Bohuslav Voleský, zástupce velitele
#10 Josef Blažek
#11 Petr Vodstrčil
#12 Zbyněk Flídr

#     Petr Flídr
#13 Jaroslav Šklíba
#15 Tomáš Maixner
#24 Martina Žďárská
#25 Martin Kuchta
#26 Ondřej Doktor
#29 Jiřina Vacková
#33 Roman Fryč
#34 Milan Kalous
#35 Petr Janouch
#38 Josef Lešinger

Úvodní slovo

     Vítáme Vás na oficiálních webových stránkách městské policie Ústí nad Orlicí. Doufáme, že následující informace které z našich stránek získáte Vám pomohou nahlédnout do naší práce a odpoví Vám na otázky jaké služby občanům poskytujeme. Naše filozofie je prostá: když nás požádáte o pomoc, obrátíte se na nás se svými problémy nebo s žádostí o radu, vždy se budeme snažit vyjít Vašim požadavkům vstříc.
Městská policie Ústí nad Orlicí
     Sídlo městské policie se nachází v centru města, v prostorách radnice. Vchod je situován z Kostelní ulici v čísle popisném 18. Vozidlem je možný přístup z ulice M.J.Kociana směrem ke kostelu církve římskokatolické. Městská policie zajišťuje tyto služby pro občany: dispečink linky tísňového volání 156, obchůzkovou a hlídkovou službu, prevenci kriminality, pult centralizované ochrany aj. Strážníkem může být občan České republiky, bezúhonný, spolehlivý, starší 21 let, zdravotně způsobilý, s minimálně středním vzděláním (maturitní zkouškou), který má osvědčení odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra ČR. Při výkonu pravomoci prokazuje strážník svou příslušnost k městské policii stejnokrojem, odznakem městské policie, domovenkou a nápisem městská policie. Stejnokroj může být doplněn modro bílou šachovnicovou páskou.
Úkoly, povinnosti a oprávnění strážníků
Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů městská policie:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
d) podílí se v rozsahu stanoveném zákony na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákony činí opatření k jeho obnovení,
f) podílí se na prevenci kriminality,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města.
Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů městské policie jsou strážníci povinni dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem. Strážníci jsou povinni poučit osoby o jejich právech, provádějí-li zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv a svobod.

Strážníci jsou ze zákona o obecní policii oprávněni:
a) požadovat vysvětlení,
b) požadovat prokázání totožnosti,
c) předvést osobu,
d) odebrat zbraň,
e) zakázat vstup na určená místa,
f) otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor,
g) odejmout věc,
h) použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla,
i) zastavovat vozidla,
j) vstupovat do živnostenských provozoven,
k) použít donucovací prostředky,
l) použít psa,
m) použít služební zbraň

Základní právní předpisy
- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- vyhláška MV č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 

Zodpovídá: Ing. Martin Faltus Aktualizováno dne 4. 4. 2013
Krizové řízení
Informační centrum

Informační centrum

Chcete být informováni o dění ve Vašem městě na svůj email?
Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.
Kalendář akcí
Obecné informace

Čtvrtek 23. 5. 2024
Svátek má Vladimír

Mapa

Město Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický
okres: Ústí nad Orlicí
katastr. výměra: 36,36 km2
počet obyvatel:
14 395 (31. 12. 2015)
starosta: Petr Hájek

Web kamera